Beaumont Shotokan Karate
The ultimate aim of
the art of karate
lies not in victory or defeat,
but in the
perfection of the character
of its participants.
--- Master
Gichin Funakoshi
Father of  
Shotokan Karate
Beaumont Shotokan Karate * (832) 492-2220
TESTING REQUIREMENTS:
FROM BROWN-1KYU TO BLACK BELT (SHODAN)
DAN NO KIHON:
ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI
SANBON ZUKI: JUN ZUKI (JODAN-CHUDAN-CHUDAN)

SANBON ZUKI: GYAKU ZUKI (CHUDAN-JODAN-CHUDAN)

JODAN AGE UKE - GEDAN BARAI - GYAKU ZUKI

CHUDAN SOTO UDE UKE (ZENKUTSU DACHI) - ENPI - URAKEN UCHI (KIBA             
DACHI) - CHUDAN GYAKU ZUKI (ZENKUTSU DACHI)

CHUDAN UCHI UDE UKE - KIZAMI ZUKI - MAE GERI - CHUDAN GYAKU ZUKI

SHUTO UKE - KIZAMI GERI - NUKITE

ZENKUTSU DACHI GEDAN BARAI (COMBINATIONS)
5 MAE GERI - MAWASHI GERI - GYAKU ZUKI - GEDAN BARAI
5 MAE GERI - YOKO KEKOMI - GYAKU ZUKI - GEDAN BARAI

KIBA DACHI GAMAE
YOKO KEAGE - YOKO KEKOMI

KIME WAZA - GYAKU ZUKI      DAN NO KATA:
1 SHITEI: HEIAN SHODAN TO TEKKI SHODAN (examiner's choice)
1 SENTEI: BASSAI DAI, KANKU DAI, JION, ENPI, JITTE (student's choice)


DAN NO KUMITE:
JIYU IPPON KUMITE (HIDARI & MIGI)
JODAN KIZAMI ZUKI
CHUDAN GYAKU ZUKI
MAE GERI
YOKO GERI
JODAN JUN ZUKI
CHUDAN JUN ZUKI
MAWASHI GERI
USHIRO GERI